ค้นหาข้อมูลชื่อชุมนุม :  
ลำดับที่ รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ระดับชั้น จำนวนสมาชิก ลงทะเบียน
รับ สมัคร
1. ACT-00001  ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูลชุมนุม นายณัฐพล บัวพันธ์ ทุกระดับชั้น 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
2. ACT-00002  ชุมนุมคิทไบร์ท ดูข้อมูลชุมนุม นายณัฐพล บัวพันธ์ ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
3. ACT-00003  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นายอลงกรณ์ สาระบุตร ม.ปลาย(4-6) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
4. ACT-00004  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นายอุดร ปิยะวงษ์ ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
5. ACT-00005  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นางบุญชื่น ดาวเรือง ม.ปลาย(4-6) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
6. ACT-00006  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นายยุทธนา โพธิวัฒน์ ม.ปลาย(4-6) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
7. ACT-00007  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นางสุภาวดี ไชยช่วย ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
8. ACT-00008  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นางเพียรพรรณ อรรคบุตร ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
9. ACT-00009  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นายศักดิ์โชค ใจนวล ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
10. ACT-00010  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญ ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
11. ACT-00011  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นายอธิวัฒน์ อัตตโน ม.ปลาย(4-6) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
12. ACT-00012  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นางนาตยา แสงใสย์ ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
13. ACT-00013  ชุมนุม............. ดูข้อมูลชุมนุม นางสาวเบญจมาพร บานชื่น ม.ต้น(1-3) 30 คน 0 คน ลงทะเบียน
หน้า : 1 จำนวน 13 รายการ
 
     
   


สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2561. โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม เลขที่ 102 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ปรับปรุงแก้ไข โดยครูณัฐพล บัวพันธ์