Untitled Document
1
Username
Password
 
1
E-Learning สื่อการสอนออนไลน์
Record: 9 (20.07.2022)

รูปกิจกรรม :: ผลงานนักเรียน


1
ต้องการเผยแพร่งานวิจัย...คลิกที่นี่.. / admin

 

1

 

 • คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
 • 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรมเพ้นท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยคือ เพ้นท์...โปรแกรมจิ๋วมหัศจรรย์,  สร้างสรรค์งานสวยด้วยลายเส้น,  โดดเด่นวาดรูปทรงตรงกับใจ และ ภาพสวยด้วยเทคนิคพิเศษ
  2. นักเรียนต้องศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรมเพ้นท์  ให้ครบทุกหัวข้อ
  3. ศึกษาสาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ
  4. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ
  5. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ และทำใบงานแต่ละเรื่อง
  6. นักเรียนทำการบันทึกผลงานลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้เพื่อตรวจให้คะแนน
  7.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ