» ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด
ค้นหา :
วันที่
ชื่อเรื่อง หน่วยงานผู้โพส
31/08/2561 รายงานผลการประเมินโครงการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
17/02/2560 การสำรวจความพึงพอใจต่อภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมในรายวิชาการสร้างและตัดต่อ ภาพยนตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
27/01/2559 การพัฒนาทักษะและสมาธิเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Paint กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
25/12/2558 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของข้อมูลตัวแปรและค่าคงที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11/11/2558 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
10/08/2558 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย (E-learning) เรื่อง การสร้างสื่อ แอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
22/04/2558 ความพึงพอใจต่อระบบ E-Learning รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 เรื่องการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
18/06/2557 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
05/03/2557 การสำรวจสภาพปัญหาเด็กเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
05/03/2557 การสำรวจสภาพปัญหาเด็กเล่นเกมขณะเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
00/00/543
[1]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]