สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาระที่  ๓     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ม. ๔- ๖

 

๑.   อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 

 •   องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร               และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

 •   การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                      หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

–  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม  และหน่วยคำนวณและตรรกะ

–  การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ  จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

ม. ๔- ๖

๓.  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 •   ระบบสื่อสารข้อมูล  ประกอบด้วย ข่าวสาร    ผู้ส่ง ผู้รับ  สื่อกลาง  โพรโทคอล
 •   เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอลชนิดเดียวกัน
 •   วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน และแบบอนุกรม
๔.  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 •   คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็วและความจุของฮาร์ดดิสก์
๕.  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 •   แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนดังนี้

–   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด               ของปัญหา

–   การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี

–   การดำเนินการแก้ปัญหา

–   การตรวจสอบ และการปรับปรุง

 •   การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
๖.   เขียนโปรแกรมภาษา
 •   ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี  ๕ ขั้นตอน ได้แก่    การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม   และการจัดทำเอกสารประกอบ
 •   การเขียนโปรแกรม  เช่น ซี  จาวา  ปาสคาล  วิชวลเบสิก   ซีชาร์ป
 •   การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ   เช่น   การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล     การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์                    และวิทยาศาสตร์   การสร้างชิ้นงาน

ม. ๔ – ๖

๗.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

 

 •  โครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้

–   การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

–   การพัฒนาเครื่องมือ

–   การทดลองทฤษฎี

–   การประยุกต์ใช้งาน

–   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

 
 •   พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

–   คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ

–   ศึกษาค้นคว้าเอกสาร

–   จัดทำข้อเสนอโครงงาน

–   พัฒนาโครงงาน

–   จัดทำรายงาน

–   นำเสนอและเผยแพร่

๘.  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

 

 •   การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม
๙.   ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 

 •  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
 •   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
๑๐.   ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
 •  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใน                      การตัดสินใจของบุคคล  กลุ่ม องค์กร ในงานต่างๆ
๑๑.             ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
 •   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน

๑๒.   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

 •   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน
 •   ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

๑๓.            บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 •   ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *