สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

สาระที่   ๒      การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔ – ๖

 ๑. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

๒. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

๓. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี    อย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็น    ภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่

การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน

๔.มีความคิดสร้างสรรค์ใน                       การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  ในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต

๕. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

 • · เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
 • · ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย   ตัวป้อน (Input)  กระบวนการ (Process)   ผลลัพธ์ (Output)    ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources)   ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง ต่อเทคโนโลยี   (Consideration)
 • · การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการ
 • · การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย
 • · การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ  ทำภาพ  ๒ มิติ และ ๓ มิติ
 • · การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ ต้องคำนึงถึง หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
 • · หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น               เป็นการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการออกแบบประกอบด้วย  ชิ้นงานนี้ใช้ทำอะไร  ทำไมถึงต้องมีชิ้นงานนี้  ใครเป็นผู้ใช้  ใช้ที่ไหน  เมื่อไรจึงใช้  วิธีการ           ที่ทำให้ชิ้นงานนี้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
 • · ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔- ๖

(ต่อ)

      เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน

 • · ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย   ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
 • · ความคิดแปลกใหม่ที่ได้ ต้องไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น
 • · ความคิดแปลกใหม่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่อาจนำไปสู่การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร
 • · การวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย การประเมิน                              และการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • · การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์             โดยการเลือกสิ่งของ  เครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม   สิ่งแวดล้อม
 • · เทคโนโลยีสะอาดเป็นการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแบบหนึ่ง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *