Logbook-PLC


รายการบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้-PLC

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม จำนวนชั่วโมง เอกสารอ้างอิง
1 10 ก.ค. 2561 การพัฒนาระบบ SMSS การปรับปรุงข้อมูลระบบ SMSS 3 รหัสเอกสาร 7-25617101…ระบบ SMSS
2.เอกสารประกอบ
2 17 ก.ค. 2561 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ DLIT การสร้างแบบประเมินออนไลน์ 3 รหัสเอกสาร 7-25617172…มินออนไลน์
2.เอกสารประกอบ
3 24 ก.ค. 2561 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ DLIT การสร้างและตรวจข้อสอบออนไลน์ 3 รหัสเอกสาร 7-25617243…สอบออนไลน์
2.เอกสารประกอบ
4 31 ก.ค. 2561 การบันทึกข้อมูล Logbook การบันทึกข้อมูล Logbook 3 รหัสเอกสาร 7-25617314…Logbook
2.เอกสารประกอบ
5 7 ส.ค. 2561 โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล 6 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
6 14 ส.ค. 2561 การเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 การออกแบบแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
7 21 ส.ค. 2561 การเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
8 28 ส.ค. 2561 การเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
9 4 ก.ย. 2561 การเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 พัฒนาวิธีการสอนใหม่ ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
10 11 ก.ย. 2561 ระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา ระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
11 13 ก.ย. 2561 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ DLIT การผลิตสื่อเสมือนจริง(Augmented Reality) 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
12 18 ก.ย. 2561 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ DLIT การผลิตสื่อเสมือนจริง(Augmented Reality) 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
13 20 ก.ย. 2561 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ DLIT การผลิตสื่อเสมือนจริง(Augmented Reality) 3 1.บันทึก PLC
2.เอกสารประกอบ
  รวมจำนวนชั่วโมง 42