ค่านิยม 12 ประการ

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
          สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
          สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
          ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
          หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
          เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
          แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
          เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
          สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
          สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
          สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *