โครงการสอนเว็บเพจ

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวชี้วัดรายวิชา

รายวิชาคอมพิวเตอร์๓(การสร้างเว็บเพจ) รหัสวิชา ง๓๐๒๔๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

สาระการเรียนรู้ ๓
๓. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีต่อชีวิตประจำวันได้
๒. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น
๓. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรือกระบวนการ การใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์๓(การสร้างเว็บเพจ)
๔. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องเหมาะสม
๕. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
๖. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
๗. เข้าใจกระบวนการอัพโหลดเว็บ และสามารถใช้โปรแกรมนำเสนอเว็บไซต์ได้

คลิกที่นี่…กำหนดการสอน2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *