ข้อสอบ : [O-NET] ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

รหัสข้อสอบ : TEMB010216 วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 9 ข้อ ชื่อข้อสอบ : [O-NET] ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
1)ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
ก.CRT
ข.Dot pitch
ค.Refresh rate
ง.Color quality
2)ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ก.Microsoft Windows
ข.Ubuntu
ค.Symbian
ง.Mac Address
3)ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone
ก.Ubuntu
ข.iPhone OS
ค.Android
ง.Symbian
4)ข้อใดคือคุณสมบัติพื้นฐานของข้อมูลที่ดี เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ก.ความถูกต้อง ความทันสมัย ความกระชับ
ข.ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสอดคล้อง
ค.ความถูกต้อง ความกระชับ ความเป็นปัจจุบัน
ง.ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความหลากหลาย
5)ถ้าต้องการบันทึกและวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิ ซอฟต์แวร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
ก.ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
ข.ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ค.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ง.ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
6)ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
ก.ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลางกระชัง
ข.ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
ค.ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
ง.ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
7)ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด
ก.ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
ข.ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียน
ค.ใช้ในการควบคุมการผลิตผลไม้กระป่องส่งออก
ง.ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
8)เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใดมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนของนักเรียนมากที่สุดและสะดวกที่สุด
ก.บทเรียนออนไลน์
ข.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ค.การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
ง.ระบบการเรียนการสอนทางไกล
9)เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด มีผลต่อการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด
ก.ระบบการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียน
ข.ระบบการจ่ายค่าเล่าเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้น
ค.ระบบการสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน
ง.ระบบการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน แยกเป็นรายเดือน

>>ดูเฉลยคลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *