ข้อสอบ : [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

รหัสข้อสอบ : TEMB010209 วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ชื่อข้อสอบ : [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
1.การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด อยู่ในขั้นจัดเก็บข้อมูล
• ตัวเลือกที่ 1 : กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน
• ตัวเลือกที่ 2 : สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
• ตัวเลือกที่ 3 : ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4
• ตัวเลือกที่ 4 : น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่น DVD-R
2.ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
• ตัวเลือกที่ 1 : เครื่องคิดเลข
• ตัวเลือกที่ 2 : นาฬิการะบบดิจิทัล
• ตัวเลือกที่ 3 : เครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ
• ตัวเลือกที่ 4 : เครื่องคำนวณร้านสะดวกซื้อ
3.อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
• ตัวเลือกที่ 1 : แป้นพิมพ์, ซีพียู
• ตัวเลือกที่ 2 : แผ่นซีดี, จอภาพ
• ตัวเลือกที่ 3 : สแกนเนอร์, ไมโครโฟน
• ตัวเลือกที่ 4 : เมาส์, แฟลชไดรฟ์
4.ในการเลือกซื้อแป้นพิมพ์เพื่อการใช้งาน ควรพิจารณาจากสิ่งใด เป็นสำคัญ
• ตัวเลือกที่ 1 : ราคาถูก
• ตัวเลือกที่ 2 : มีความสวยงาม
• ตัวเลือกที่ 3 : มีขนาดเล็กกะทัดรัด
• ตัวเลือกที่ 4 : มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
5.ข้อใดเป็นการใช้แป้นพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง
• ตัวเลือกที่ 1 : วางแป้นพิมพ์ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
• ตัวเลือกที่ 2 : ระมัดระวังมิให้แป้นพิมพ์ได้รับการกระแทก
• ตัวเลือกที่ 3 : ใช้แปรงขนอ่อนนุ่มปัดฝุ่นทำความสะอาดเสมอ
• ตัวเลือกที่ 4 : เมื่อเกิดคราบบนแป้นพิมพ์ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกทันที
6.ถ้าภูผาต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมได้สะดวกกว่าเมาส์ นักเรียนจะแนะนำให้ภูผาซื้ออุปกรณ์ใดแทนเมาส์
• ตัวเลือกที่ 1 : จอยสติ๊ก
• ตัวเลือกที่ 2 : แท่งชี้ควบคุม
• ตัวเลือกที่ 3 : ลูกกลมควบคุม
• ตัวเลือกที่ 4 : ไจโรสโคปิก เมาส์
7.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
• ตัวเลือกที่ 1 : เมาส์
• ตัวเลือกที่ 2 : ฮาร์ดดิสก์
• ตัวเลือกที่ 3 : จอภาพแบบสัมผัส
• ตัวเลือกที่ 4 : เครื่องบันทึกแผ่นซีดี
8.อุปกรณ์รับข้อมูลใดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพ
• ตัวเลือกที่ 1 : แป้นพิมพ์
• ตัวเลือกที่ 2 : สแกนเนอร์
• ตัวเลือกที่ 3 : ปากกาสไตลัส
• ตัวเลือกที่ 4 : จอภาพแบบไวต่อการสัมผัส
9.ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบการยืม หนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือลงบนบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ ต้องเขียนด้วยมือ ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด
• ตัวเลือกที่ 1 : Smart Card
• ตัวเลือกที่ 2 : Fingerprint
• ตัวเลือกที่ 3 : Barcode
• ตัวเลือกที่ 4 : Wi-Fi
10.กระบวนการในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
• ตัวเลือกที่ 1 : เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์
• ตัวเลือกที่ 2 : โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
• ตัวเลือกที่ 3 : ค. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM)
• ตัวเลือกที่ 4 : ง. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
11.อุปกรณ์ในข้อใดจัดเก็บข้อมูลได้ในระหว่างการทำงานของซีพียูหรือในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
• ตัวเลือกที่ 1 : รอม
• ตัวเลือกที่ 2 : แรม
• ตัวเลือกที่ 3 : ฮาร์ดดิสก์
• ตัวเลือกที่ 4 : เทปแม่เหล็ก
12.อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
• ตัวเลือกที่ 1 : เครื่องเล่นเทป
• ตัวเลือกที่ 2 : หน่วยขับซีดีรอม
• ตัวเลือกที่ 3 : หน่วยความจำแบบแฟลช
• ตัวเลือกที่ 4 : อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส
13.ปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่โดยมีขนาดบางและความคมชัดสูง ซึ่งเลือกใช้จอแสดงภาพชนิดใด
• ตัวเลือกที่ 1 : CRT
• ตัวเลือกที่ 2 : LCD
• ตัวเลือกที่ 3 : LED
• ตัวเลือกที่ 4 : PLASMA
14.ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
• ตัวเลือกที่ 1 : ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
• ตัวเลือกที่ 2 : รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย
• ตัวเลือกที่ 3 : เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
• ตัวเลือกที่ 4 : ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและ เครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
15.ข้อใดเป็นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่ถูกวิธี
• ตัวเลือกที่ 1 : เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีราคาถูก
• ตัวเลือกที่ 2 : เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีรูปทรงทันสมัย
• ตัวเลือกที่ 3 : เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ตามคำบอกเล่าของเพื่อน
• ตัวเลือกที่ 4 : เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ตามลักษณะการใช้งานและมีการรับประกันคุณภาพ
16.สมชายมีอาชีพเป็นนักสร้างการ์ตูนแอนิเม ชั่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อช่วยในการทำงาน สมชายถือเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับใด
• ตัวเลือกที่ 1 : ระดับผู้เล่นเกม
• ตัวเลือกที่ 2 : ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิก
• ตัวเลือกที่ 3 : ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิกขั้นสูง
• ตัวเลือกที่ 4 : ระดับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานมือใหม่
17.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
• ตัวเลือกที่ 1 : การบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดีใช้เทคโนโลยีแบบแม่เหล็ก
• ตัวเลือกที่ 2 : หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขที่ใช้กำกับ Network Interface Card
• ตัวเลือกที่ 3 : หน่วยความจำสำรองเป็นหน่วยความจำที่มีคุณลักษณะแบบ Valatile
• ตัวเลือกที่ 4 : รหัส ASCII และ EBCIDIC เป็นการวางรหัสตัวอักษรที่ใช้ขนาด 8 บิต
18.ข้อใดเป็นการใช้งานโปรแกรม Google Earth ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
• ตัวเลือกที่ 1 : ใช้โปรแกรม Google Earth ค้นหาภาพถ่าย
• ตัวเลือกที่ 2 : ใช้โปรแกรม Google Earth สำรวจถนนเพื่อการเดินทาง
• ตัวเลือกที่ 3 : ใช้โปรแกรม Google Earth สร้างภาพกราฟิกสามมิติ
• ตัวเลือกที่ 4 : ใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์
19.ผู้ประกอบอาชีพ เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้าง จากตัวเลือกต่อไปนี้ ก. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ง. HTML ข. ระบบปฏิบัติการ จ. ระบบฐานข้อมูล ค. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ฉ. ภาษาจาวา (Java)
• ตัวเลือกที่ 1 : ข้อ ก. และ ค.
• ตัวเลือกที่ 2 : ข้อ ข. และ จ.
• ตัวเลือกที่ 3 : ข้อ ค. และ ง.
• ตัวเลือกที่ 4 : ข้อ ค. และ จ.
20.ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
• ตัวเลือกที่ 1 : ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น
• ตัวเลือกที่ 2 : เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
• ตัวเลือกที่ 3 : ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
• ตัวเลือกที่ 4 : ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์ Inkjet เท่านั้น

ดู(เฉลย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *