โปรแกรมเครื่องคิดเลข

โปรแกรมเครื่องคิดเลข

โปรแกรมเครื่องคิดเลขนี้พัฒนามาจาก Visual Basic 2010
วิธีการเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 ออกแบบหน้าตาแบบนี้มาก่อน
null

1.2 ก่อนอื่น กดหนดตัวแปรก่อน ต้องประกาศใน Public Class Form1 (ประกาศไว้ข้างนอกนั้นเอง เพื่อคุมทั้ง Form นั่นเอง)

Public Class Form1
Dim operators As String 'operators ตัวแปรของตัวดำเนินการ + - * /'
Dim num1 As Integer 'num1 ตัวแปรของตัวเลขตัวแรกที่เราต้องการ'
Dim num2 As Integer 'num2

1.3 กำหนดปุ่ม 0-9
null

โดยมีโค้ดดังต่อไปนี้
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
TextBox1.Text = "1" 'กำหนด button1 ให้มีค่าเท่ากับ 1'
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
TextBox1.Text = "2" 'กำหนด button2 ให้มีค่าเท่ากับ 2'
End Sub

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
TextBox1.Text = “3” ‘กำหนด button3 ให้มีค่าเท่ากับ 3’
End Sub

Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
TextBox1.Text = “4” ‘กำหนด button4 ให้มีค่าเท่ากับ 4’
End Sub

Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
TextBox1.Text = “5” ‘กำหนด button5 ให้มีค่าเท่ากับ 5’
End Sub

Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
TextBox1.Text = “6” ‘กำหนด button6 ให้มีค่าเท่ากับ 6’
End Sub

Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
TextBox1.Text = “7” ‘กำหนด button7 ให้มีค่าเท่ากับ 7’
End Sub

Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button8.Click
TextBox1.Text = “8” ‘กำหนด button8 ให้มีค่าเท่ากับ 8’
End Sub

Private Sub Button9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button9.Click
TextBox1.Text = “9” ‘กำหนด button9 ให้มีค่าเท่ากับ 9’
End Sub

Private Sub Button10_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button10.Click
TextBox1.Text = "0" 'กำหนด button10 ให้มีค่าเท่ากับ 0'
End Sub

1.4 กำหนดปุ่ม operator ” + – * / “
null

โดยมีโค้ดดังต่อไปนี้
Private Sub Button11_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button11.Click
num1 = TextBox1.Text
TextBox1.Text = ""
operators = "+" 'กำหนด button11 ให้มีค่าเป็น + '
End Sub

Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button12.Click
num1 = TextBox1.Text
TextBox1.Text = “”
operators = “-” ‘กำหนด button12 ให้มีค่าเป็น – ‘
End Sub

Private Sub Button13_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button13.Click
num1 = TextBox1.Text
TextBox1.Text = “”
operators = “*” ‘กำหนด button13 ให้มีค่าเป็น * ‘
End Sub

Private Sub Button14_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button14.Click
num1 = TextBox1.Text
TextBox1.Text = ""
operators = "/" 'กำหนด button14 ให้มีค่าเป็น / '
End Sub

1.5 กำหนดปุ่ม ” = “
null


โดยมีโค้ดดังต่อไปนี้
Private Sub Button15_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button15.Click
num2 = TextBox1.Text
If operators = "+" Then
TextBox1.Text = num1 + num2
ElseIf operators = "-" Then
TextBox1.Text = num1 - num2
ElseIf operators = "x" Then
TextBox1.Text = num1 * num2
ElseIf operators = "/" Then
TextBox1.Text = num1 / num2
End If 'กำหนดค่าปุ่ม = ให้แสดงผลลัพธ์ที่คำนวณแล้ว ถ้าเข้าเงื่อนไขใดก็ทำเงื่อนไขนั้น'
End Sub

1.6 กำหนดปุ่ม CE และ Close
null

โดยมีโค้ดดังต่อไปนี้
Private Sub Button16_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button16.Click
TextBox1.Text = " " 'กำหนดปุ่ม CE ให้ใส่ค่าว่างลงไปใน TextBox1'
End Sub

Private Sub Button17_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button17.Click
Me.Close() 'กำหนดปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม'
End Sub

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *