ผลงานที่ภาคภูมิใจ

– รางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

– 
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  OBEC AWARDS   ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

– ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561
ณัฐพล
– ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561ณัฐพล
– รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  OBEC AWARDS   ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560obec-nation

S__8151050

– รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  OBEC AWARDS   ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

obec-esan

– รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ”   ประจำปีการศึกษา 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู 17 มกราคม 2561
คุรุสดุดี60

 

 

โล่รางวัลและเกียรติบัตร MOE AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ
moe
รางวัลเกียรติบัตรและเข็มครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / เข็มหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครูดีเด่นคุรุสภา-A4

 

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมptคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี
paint-NT

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์paint-สุรินทร์


รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน   ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมDSCF0807คอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

paint-nation


รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม480170_476485915732578_324316390_n
คอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
paint-55


รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  กิจกรรมการวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint )ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2555  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
paint55


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน   โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2553”
ร.ร.พระราชทาน


โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม  ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนและให้การรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2549
โรงเรียนต้นแบบ


รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  ณ  วันที่ 16  มกราคม 2555
หนึ่งแสนครูดี


รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint ) ไม่กำหนดช่วงชั้น-บกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่  7 – 9 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ
paint-t


รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรม Paint ) ไม่กำหนดช่วงชั้น-บกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดมหาสารคาม
paint-sakam


รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภททีม 2 คน ม. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2553  ณ  จังหวัดอุดรธานี
t-pro53


รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ทีม 3 คน ม. 4 – 6 ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 ณ  จังหวัดอุดรธานี
t-project53


รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ประเภททีม 2 คน ม. 1 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553   ณ  จังหวัดอุดรธานี
t-game53

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *