Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

สูตรการแก้ปัญหาโน้ตุบ๊คเข้า Windows 7 แล้วจอฟ้า BSOD

สูตรการแก้ปัญหาโน้ตุบ๊คเข้า Windows 7 แล้วจอฟ้า BSOD

สูตรการแก้ปัญหาโน้ตุบ๊คเข้า Windows 7 แล้วจอฟ้า BSOD

อาการจอฟ้าหรือ BSOD เป้นเรื่องปกตอของคนที่ใช้ WIndows กันอยุ่แล้ว ส่วนมากถ้าเจอแบบนี้ก็คงไม่พ้นต้องลง Windows ใหม่ ซึ่งก็แก้ปัญหานี้ได้จริงๆ แต่อาาจะไม่ใช่ทุกครั้งไปที่จะสามารถลง Windows ได้ทันที เช่น มีงานค้าง หรือไฟล์สำคัญ มี Password บางอย่าง หรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ลง WIndows ใหม่ไม่ได้

Continue reading

มือถือ หรือ Tablet Android ก็ทำเป็นจอมอนิเตอร์ DSLR ได้นะ

พี่ๆ หลายๆ คนคงจะรู้กันแล้วครับ แต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ ผมของมาอธิบายเพิ่มแล้วกันนะครับ เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆ ครับ

มือ ถือ และ Tablet ที่ใช้ระบบ Android ซี่รี่ 2 และ 3 นั้นตอนนี้สามารถโหลด โปรแกรม DSLR Controller มาติดตั้ง (มีฟรีใน Google ตอนนี้ version 0.88 นะครับ) ถ้าซื้อก็ 200 กว่าบาท

เมื่อมือถือหรือ Tablet ติดตั้งโปรแกรมนี้ลงไป แล้วทำการ เชื่อมต่อสาย USB จากกล้อง DSLR ไปยังอุปกรณ์มือถือครับ หากมือถือใครหัวแปลกๆ ต่อไม่ได้ก็หาซื้อ Adapter เอานะครับ เมื่อต่อไปแล้ว เราก็กดเข้าโปรแกรม DSLR Controller หน้าจอมือถือเราก็จะมองเห็นเป็นแบบ Live View ทันทีครับ
Continue reading

บทคัดย่อ : ความพึงพอใจต่อระบบ E-Learning รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 เรื่องการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ชื่อเรื่อง          ความพึงพอใจต่อระบบ E-Learning รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 เรื่องการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ผู้วิจัย              นายณัฐพล บัวพันธ์

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา                                 2557

          การทำวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบ E-Learning รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 เรื่องการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ปีการศึกษา 2558 จำนวน 91 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อระบบ E-Learning รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3 เรื่องการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อระบบ E-Learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 เรื่องการสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คือ ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับได้เท่ากับ 4.51 ( =4.51) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 (S.D.=0.89) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านตามลำดับได้ดังนี้ ในด้านความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57( = 4.57 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 (S.D.= 0.63) ในด้านเทคนิคการสอนและเนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 ( = 4.45 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19(S.D.= 1.19) และ ในด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48( = 4.48 ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 (S.D.= 0.75)  ตามลำดับ