Monthly Archives: กันยายน 2013

การพิมพ์ป้ายบาร์โค๊ด (Barcode) ด้วยโปรแกรม Excel

การพิมพ์ป้ายบาร์โค๊ด (Barcode) ด้วยโปรแกรม Excel

บาร์โค้ด (Barcode) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ สินค้าขณะขาย, ยอดการขาย จำนวนสินค้าคงคลัง หรือใช้เพื่อตรวจสอบตัวบุคคล เราสามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดได้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner) ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการป้อนข้อมูล หรือการอ่านด้วยสายตา

บาร์โค๊ดมีการพัฒนาไปมาก มีหลายมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน สำหรับมาตรฐานเกี่ยวกับบาร์โค๊ดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรฐาน เช่น
EAN-13: European Article Numbering (EAN) นิยมใช้ในประเทศแถบยุโรปและเอเชีย Continue reading